OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

Informácie pre členov DHZ Bretejovce 

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské riaditeľstvo Hazz SR v Prešove zaraďuje DHZO Bretejovce do kategórie B v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek v SR na rok 2017. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor DHZ 2017 - 2022 

Výbor DHZ je výkonným orgánom DHZ, ktorý riadi jeho činnosť medzi zasadnutiami VČS DHZ

Predseda - Ing. Martin Slanina 

Podpredseda  - veliteľ : Stanislav Fogaráš

Podpredseda - šport a mládež : Richard Slanina 

Tajomník - Annamária Košová ml.

Strojník : Daniel Köver 

Referentka žien a  organizačný referent : Blanka Galiková 

Manažér : Mgr. Annamária Košová 

Revízor : Veronika Matiková

Delegát na Okresné valné zhromaždenie DHZ : Ing. Martin Slanina 

 

deľba práce funkcionárov vo vybore DHZ  

Kontakt na členov výboru DHZ
Predseda DHZ 0915 853 656
 Veliteľ DHZ 0907 917 596
dhzbretejovce@gmail.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nezabudnite od januára 2017 sa bude opäť dať venovať 2 % dane z príjmov  pre DHZ Bretejovce 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Od 26.9.2015 disponuje obec Bretejovce a DHZO technikou CAS 32 T815 a DA Avia A 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ženy DHZ Bretejovce postúpili prvýkrát na finále VHL ( majster východu )
26.9.2015 v obci Torysa okres Sabinov 
 
 
=====================================================================================================
Od 15.12. 2014 DHZ Bretejovce je zaregistrované na príjem 2 % dane z príjmov ( pozrieť odkaz 2 % dane z príjmov ) !!!
==============================================================================================================
 Oznam pre členov a členky DHZ : Dňa 18.7.2014 piatok o 20:00 sa uskutoční členská schôdza DHZ v KD Bretejovce
 
 
================================================================================================
8.6.2014 malo premiéru hasičské družstvo žien na obvodovej súťaži v Šarišských Bohdanovciach
 
============================================================================================================== 
 
DHZ Bretejovce a DHZ Beniakovce v sezóne 2014 Východoslovenskú hasičskú superligu súťažia pod názvom Dobrý Anjel Fire Team
 =============================================================================================================
 
 
 
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Bretejovciach, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2014 (článok 4 ods. 2 písm. b) Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze.
 
===================================================================================================================== 
Druhým víťazom putovného pohára dobrovoľných hasičov obce Bretejovce je DHZ Hermanovce s časom 15,69 sec. Blahoželáme 
 
 =====================================================================================================================
 
Obecný hasičský zbor Bretejovce je zaradený do Národného operačného strediska ZS OHZ SR a v prípade udalosti ( požiar, povodeň a iné( budú členovia OHZ dostávať SMS
 

Problém: Informovanie dobrovoľných hasičských jednotiek o potrebe zásahu

Riešenie: Zvolávací systém pre obecné (dobrovoľné) hasičské zbory

Cieľ: Informovanie všetkých členov a skrátenie času výjazdu dobrovoľných hasičov

Princíp Fungovania

 
 
====================================================================
12.1.2013 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Bretejovce
 
 
 
 
 
Podpredseda - Veliteľ a Predseda DHZ Bretejovce povyšuje do
hodnosti starší hasič týchto členov DHZ:
Rudolf Varga ml.
Pavel Sekerák ml.
Miroslav Barej ml.
 
 
======================================================================================================================================  
 
DHZ Bretejovce v sezóne 2012 POHL obsadil 4.miesto. Ďakujem všetkým členom , ktorý reprezentovali DHZ na ligových súťažiach POHL.
                                                                                                                                                                                                       Predseda DHZ Bretejovce
 
 
=============================================================================
 
Prvým víťazom putovného pohára dobrovoľných hasičov obce Bretejovce je DHZ Bertotovce s časom 15,48 sec. Blahoželáme
 
 
 
 
 
 
==============================================================================================================
 
 
Na ligovej schôdzi v Prešove dňa 2.3.2012  bolo zvolené nové vedenie Prešovskej hasičskej ligy
                   
 
 
Ligová komisia POHL :         
                      Predseda – Ing. Peter Tomčo

                      Podpredseda – Ján Semančík

                      Tajomník– Ing. Martin Slanina

                      Členovia: Martin Vavrenec

                                    František Potocký

                                    Andrej Kmec

                                    Anton Kovalik

                                    Bartolomej Angelovič

                                    Matúš Marton

                                                Marta Kropková

                                                Michal Roba

 

================================================================================================================

Dňa 25.3.2012 sa uskutočnilo Okresné valné zhromaždenie DHZ okresu Prešov na ktorom bolo zvolené nové vedenie okresnej organizácie DPO SR ( OV DPO Prešov )

Predseda OV DPO  Bc.Marek Angelovič DHZ Lemešany  - Delegát na krajské a republikové Valné zhromaždenie delegátov DHZ, člen Snemu DPO SR

Podpredseda-okresný veliteľ Milan Tomčo DHZ Prešov
Podpredseda pre prevenciu Pavol Fiľakovský DHZ Sedlice
Podpredseda pre prácu s mládežou Luboš Markuš DHZ Chminianska Nová Ves

31 členné Plénum OV DPO /okrsok Lemešany ( DHZ Lemešany, Drienov, Drienovská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Ličartovce, Bretejovce) zastupujú Bc. Marek Angelovič, Bc. Martin Slanina, Božena Orlovská / , 15 členné Predsedníctvo OV a 5 členná Okresná kontrolná a revízna komisia.
Po voľbách orgánov sa uskutočnilo 1.zasadanie Pléna ,na ktorom boli zvolené pomocné komisie - Okresný výcvikový štáb, Komisia pre prevenciu a Komisia pre prácu s mládežou.

================================================================================================================

Členské na rok 2012 je 3 € z toho 2 € idú na DPO SR ( uznesenie DPO SR ) a 1 €  DHZ Bretejovce ( uznesenie Výročnej členskej shôdze ).

U Z N E S E N I E
z 10. zasadnutia Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,


konaného dňa 3. decembra 2011 v Bratislave.
 

10. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

C. schvaľuje

1. Správu o činnosti Prezídia DPO SR od ostatného zasadnutia Snemu DPO SR, konaného dňa 16. apríla 2011

2. Správu o hospodárení DPO SR za I. polrok 2011

3. Výšku členských príspevkov od 1.1.2012 v sume 2,- € s odvodom 0,20 centov pre Sekretariát DPO SR

 
 

=======================================================================================================================================

 

Výbor DHZ Bretejovce na roky 2012 - 2017

Výbor DHZ je výkonným orgánom DHZ, ktorý riadi jeho činnosť medzi zasadnutiami VČS DHZ

Predseda DHZ - Ing. Martin Slanina

Podpredseda DHZ - Veliteľ - Stanislav Fogaráš

Podpredseda DHZ - hasičský šport a mládež - 

Tajomník DHZ - Richard Slanina

Strojník DHZ  - Daniel Köver

 Manažér DHZ - Mgr. Anna Mária Košová

Člen výboru DHZ - Slavomír Grega 

 
Kontakt na členov výboru DHZ
Predseda DHZ 0915 853 656
 Veliteľ DHZ 0907 917 596
dhzbretejovce@gmail.sk
 
===================================================================================================================================
Dokumenty DHZ
 
  Ocenenia a povýšenia členov DHZ Bretejovce

Povýšenia:

Priezvisko a meno                                     Hodnosť

Milan Köver                                                   Vrchný hasič

Richard Slanina                                               Vrchný hasič

Bc. Martin Slanina                                            mladší technik

Lukáš Sekerák                                                Rotník

Daniel Köver                                                               Rotník

Ing. Miloš Grega                                                         Nadrotník

 

Stanislav Fogaráš                                            mladší zbormajster

Slavomír Grega                                               mladší zbormajster

Slavomír Kollarčík                                             mladší zbormajster

Ing. Rastislav Varga                                                   nadzbormajster
 
Povyšovací rozkaz veliteľa DHZ
 
Ďakovný list za reprezentáciu DHZ v hasičskom športe v roku 2011
 
 
Richard Slanina                                         ďakovný list
Slavomír Grega                           ďakovný list
Stanislav Fogaráš                        ďakovný list
Lukáš Sekerák                             ďakovný list
Pavol Sekerák ml.                       ďakovný list
Ján Sekerák                                ďakovný list
Rudolf Varga ml.                        ďakovný list
Erik Matík                                  ďakovný list
Daniel Köver                                      ďakovný list                      
 
 
 
 
 
 
===============================================================================================================================
Členské príspevky na rok 2011
 
 

===================================================================================================================================

===========================================================
  Ako sa stať členom DHZ(DPO) Bretejovce

Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

Člena prijíma do DPO SR výbor DHZ s povinnosťou informovať Výročnú členskú schôdzu DHZ (ďalej len VČS DHZ). Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom DPO resp. Územným výborom DPO. Informácie na dhzbretejovce@centrum.sk
 
  =====================================================================================

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade soStanovami  DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach . DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky.

 

=====================================================================================
 
                                                                                                 
 
 
======================================================================================================================================
 
Hodnosti v DPO SR