OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 07.06.2019 18:50:56 

 
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Bretejovce
 
Od 28.11.2011 bolo založené občianske združenie DHZ Bretejovce s predmetom činnosti : ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania,
podpora a rozvoj telesnej kultúry a uchádza sa o vaše 2% dane z príjmov. Občianské združenie DHZ  Bretejovce ( OZ DHZ Bretejovce) je podporná organizácia pre DHZ Bretejovce, a jeho formou. Združenie je zaregistrované notárskou komorou, ako poberateľ 2% z dane z príjmov.
 
Činnosť OZ DHZ riadi správna rada OZ DHZ v zložení:           Predseda združenia - Ing. Martin Slanina
                                                                                                            Manažér združenia - Mgr. Anna Mária Košová
 
Činnosť OZ kontroluje kontrolná rada v zložení: Stanislav Fogaráš , Daniel Köver
Členovia združenia:  členovia DHZ Bretejovce , ktorý majú preukaz DPO SR ( DHZ Bretejovce)
Štatutárny zástupca OZ DHZ Bretejovce je predseda.
 
 

 

Vážení daňoví poplatníci!

Chceme sa Vám poďakovať za asignáciu dvoch percent v minulom období a požiadať Vás o poukázanie aj v tomto zdaňovacom období.

Blíži sa koniec termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov za r. 2017 a tým aj možnosť poukázať 1,5 – 3% (bývalé 2%) podiel zaplatenej dane pre mimovládne neziskové organizácie na rôzne verejnoprospešné účely.

Sme presvedčení, že starosť o naše spoločné bytie - o záujem, ktorý presahuje rámec jednotlivca či rodiny – je užitočná a celospoločensky prospešná služba. Potvrdzujú to stovky našich poctivých členov, pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu pomoci deťom, starším ľuďom, okoliu, v ktorom žijeme, či kultúre alebo športu, ktorých spoločnou odpoveďou na otázku prečo to robia je – že to “dáva zmysel”.

Veríme tomu, že uzatvorenie sa do ulity jednotlivca a rezignácia na spoločné záujmy nie je riešením. Platením daní sa stávame všetci podielnikmi na spoločnom hospodárení a môžeme vznášať nároky na služby, ktoré dostávame. Môžeme sa ich dožadovať. A na rozdiel od mnohých iných krajín Európy i sveta, zároveň tým získavame možnosť poukázať 1,5 – 3% z podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely. To síce nevyrieši všetky vyššie spomenuté problémy, je však možnosťou slobodného rozhodnutia, ktoré môžeme urobiť v prospech celku. A to práve cez súkromnú iniciatívu vo verejný prospech, pretože práve mimovládne neziskové organizácie sú tie, ktoré sa o to usilujú.

 
 
Pozor !!!
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z Vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich Váš daňový úrad prevedie Vami určenej neziskovej organizácii. Dúfame že sa opäť rozhodnete pre DHZ Bretejovce.
 
 Info na dhzbretejovce@gmail.com alebo 0915 853 656 predseda združenia
 
 
Zamestnanci     ( aktualizované 27.1.2020 )
 
Tlačivá pre zamestnancov si môžete vyzdvihnúť u predsedu a aj na obecnom úrade Bretejovce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nové tlačivo 2020
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie ( aktualizované 5.2.2012 )
 
 
 
 

Právnické osoby ( aktualizované 5.2.2012 )

 
 

postup_krokov_pre_pravnicke_osoby.doc [32 KB]

 

Postup krokov v skratke pre poukázanie 2% z dane pre


1. Zamestnanci:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie .
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
V skratke

• Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vystavenie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2013.

• Vypočítajte si výšku 2% zo zaplatenej dane (z potvrdenia o zaplatení dane vystaveného zamestnávateľom) a vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane v prospech prijímateľa. Výška podielu zo zaplatenej dane nesmie byt nižšia ako 3,32 €.

• Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane je potrebné doručiť príslušnému daňovému úradu do 30.04.2013! Pokiaľ bude záujem tlačiva sa doručia hromadne.
 


2. Samostatne zárobkovo činné osoby:

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013:

 

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je ajPotvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
V skratke
• 2% z dane za rok 2012 môžete poukázať ak podávate daňové priznanie príslušnému daňovému úradu a zaplatíte daň za rok 2012 a nemáte nedoplatok za predchádzajúce daňové obdobia.

• Vyplňte v DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY a na strane 6. IV časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby s údajmi uvedenými v spodnej časti letáku. Minimálna suma je 8.30€.
 
 
 

Potrebné údaje:Obchodné meno prijímateľa: Dobrovoľný hasičský zbor Bretejovce

Sídlo: Bretejovce, 082 03 Lemešany

IČO: 00177474

SID: 5208

Právna forma: Občianske združenie

Vopred Vám chceme poďakovať za pomoc, ktorú nám poukázaním 2% dane poskytnete. [ Ďalšie informácie o 2% a postup ako ich poukázať príjemcovi nájdete na stránkach rozhodni.sk